przyłącza wod-kanZgodnie z obietnicą, w drugiej części artykułu „Jak uzbroić działkę”, zajmiemy się doprowadzeniem przyłączy wodno-kanalizacyjnych. Proces ten jest nieco bardziej skomplikowany formalnie niż w przypadku prądu i gazu (patrz cz.1). Wiąże się także z większymi kosztami, gdyż za realizację budowy, z własnej kieszeni zapłaci inwestor, ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci (czytaj, twoja skromna osoba). Zakład wod-kan, bierze na siebie jedynie zakup, instalację i utrzymanie wodomierza głównego i (po zakończeniu prac) zwraca koszty tzw. wcinki do sieci.

Budowa przyłącza, choć nieco kłopotliwa i kosztowna, bywa nieunikniona. Ciężko wyobrazić sobie życie w domu bez dostępu do bieżącej wody. Dlatego najlepiej zaparzyć melisę, wygrzebać oszczędności ze skarpety i po prostu przejść do działania.

Zacznij od złożenia, w odpowiednim dla twojej nieruchomości zakładzie wod-kan, wniosku o wydanie warunków technicznych zaopatrzenia w wodę i/lub odprowadzenia ścieków z załączoną geodezyjną mapką zasadniczą w skali 1:500. Mapkę zamawia się w Urzędzie Kartografii i Geodezji odpowiednim dla danego obszaru. Najczęściej wydawana jest od ręki, a koszt nie jest wysoki, ok. 50zł. We wniosku (Przykłady: wniosek 1, wniosek 2) przede wszystkim należy określić charakter planowanej zabudowy i przewidywane zapotrzebowanie na wodę. Zakład wyda warunki przyłączenia w ciągu 21 dni.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, jako osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej, musisz zlecić wykonanie i pokryć koszty realizacji przyłączy oraz budowy studni wodomierzowej lub pomieszczenia przeznaczonego do instalacji wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych odprowadzanych ścieków. Twoim obowiązkiem jest także zatrudnienie projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona projekty przyłączy.

Kiedy projekty będą gotowe, należy je skonsultować z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (w skrócie ZUD). ZUD-y funkcjonują przy ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i wszystkie urządzenia/instalacje podziemne, przed ich fizycznym wykonaniem, muszą być przez nie pozytywnie zaopiniowane.

Następnie przyjdzie czas na uzgodnienia techniczne projektu z zakładem wodociągowym i/lub kanalizacyjnym. Gestor musi otrzymać od ciebie:

  • trzy egzemplarze projektów przyłączy
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności nieruchomości, umowa dzierżawy)
  • zgody właścicieli nieruchomości, przez które ma przebiegać przyłącze (o ile jest taka konieczność)

W ciągu 30 dni zakład przeanalizuje i, jeśli wszystko będzie w porządku, zatwierdzi projekt. Będzie to właściwy czas na zatrudnienie wykonawcy przyłączy i kierownika budowy. Jak zwykle, dobrych fachowców najlepiej szukać przez znajomych, ewentualnie na forach internetowych.

Zanim ekipa zacznie pracę, zgłoś w zakładzie zamiar rozpoczęcia robót. dołącz informację o wykonawcy i kierowniku budowy i podpisz z zakładem umowę o nadzór nad budową przyłączy. Przedstawiciel zakładu skontroluje uzbrojenie przed zasypaniem, a po zakończeniu robót dokona odbioru technicznego.

Wszystkie budynki i obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz wszystkie instalacje i urządzenia podziemne (w tym wypadku przyłącza), przed oddaniem do użytkowania, wymagają wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Jest to mapka z nowo powstałymi budynkami/obiektami, a w przypadku inwentaryzacji przyłączy, także informacja o zgodności z projektem konsultowanym w ZUD-zie. Obowiązek zgłoszenia nowo-powstałych obiektów do pomiaru przed przykryciem/zasypaniem, spoczywa na zamawiającym i wykonawcy robót budowlanych, a wszystkich pomiarów dokonuje geodeta.

Na koniec, zakład wod-kan wykona montaż głównego wodomierza na przyłączu wodociągowym i zawrzecie umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Ile to wszystko będzie kosztowało? Na to pytanie nie można niestety jasno i jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno zapłacisz za warunki przyłączenia, projekty, uzgodnienia, fizyczne wykonanie przyłącza, odbiory itp. Ceny zależą od aktualnych stawek rynkowych w danej miejscowości. Projekt to najczęściej koszt rzędu 600 -1000 zł, a wykonanie przyłącza ok. 200-500 zł. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac, dobrze jest podpytać najbliższych sąsiadów, jak proces doprowadzania mediów odbywał się w ich przypadku, jakie były koszty i czy mogą polecić sprawdzonych wykonawców.